• XSpring AM

  รายงานกองทุน DOWNLOAD

  รายงานกองทุน


  1
  รายงานกองทุน รอบ 6 เดือนและรายงานรอบปี
  2
  รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
  3
  รายงานการทำธุรกรรมต่างๆ
  4
  รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
  5
  รายงานสัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก
  6
  รายงานผลการดำเนินการติดตามดูแลการจัดการกองทุน ประจำปี 2563
  7
  รายงานชื่อผู้จัดการกองทุน
  8
  รายงานการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
  
  COOKIES

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

  ยอมรับ
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.