ร่วมงานกับเรา

บลจ. เอ็กซ์สปริง เปิดรับนักวางแผนการลงทุนอิสระ (Financial Advisor)

 สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้ 17 บลจ.
 มี IC License
สมัครตำแหน่งนี้

ความรับผิดชอบ:

• ความสามาถในการบริหารจัดการและออกแบบฐานข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ และใช้เครื่องมือ SQL Server Management Studio, SQL Server Reporting Services หรือ Cloud database
• กำหนดกลยุทธ์ สถาปัตยกรรม มาตรฐาน และขั้นตอนต่างๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของฐานข้อมูลของบริษัท
• วางแผน Data/ETL workflow และจัดการทรัพยากรด้านระบบงานฐานข้อมูล และมีประสบการณ์ SSIS, SSRS และการสนับสนุนแอปพลิเคชัน ETL อื่น ๆ
• จัดทำและพัฒนาแผนงานทดสอบ ETL workflows
• สร้างและจัดการสำรอง การกู้คืนข้อมูล การตรวจสอบ การควบคุมการเข้าถึงและปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูลให้เหมาะสมของที่มีอยู่และฐานข้อมูลใหม่
• มีความรู้ด้าน C# .NET core, JavaScript, JSON Web Token และ MVC web framework
• สามารถใช้ SOAP และ REST Web Services (XML และ JSON)
• ความเข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่น
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Visual Studio Code หรือ Visual Studio 2019

 คุณสมบัติ:
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน IT, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Microsoft SQL Server database การพัฒนาและเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ดี
• มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครตำแหน่งนี้

Responsibilities:
Assist with all software coding and designing functions.
Collaborate with cross-functional team to deliver the features and products and ensure their quality using unit testing and performance analysis.
Building reusable components and libraries for future.
Take end-to-end responsibility for parts of CI/CD stack
Review and feedback on code for both internal and external contributors.
Work in an agile environment to deliver of SaaS products with high availability and on-demand scalability. 

Requirements:
Bachelor’s/Master’s degree in computer science or other relevant field.
At least 3-5+ years’ experience in testing, maintaining, and deploying software products.
Communicate information through code, diagrams, flowcharts, layouts, and other documentation.
Experience with cloud solutions, virtualization and containers (preferably AWS)
Experience in software development across the full stack (front-end, back-end, DevOps etc.) is preferred.
Experience with Docker/ Kubernetes.
Very good know-how of CI/CD concepts and tooling (Git/Git flow, SVN, Bitbucket, Sonarqube)
Experience in Microservice architecture is preferred.
Experience in developing financial applications is preferred.
Experience in SQL/NoSQL database (e.g. MySQL, Postgres, MongoDB) is preferred.
Programming experience with C#, Python, Golang, React, and JavaScript including Object-oriented design is preferred.

สมัครตำแหน่งนี้

Responsibilities
• To manage / monitor of funds comprising of mutual funds, provident funds, as well as high net worth individuals and insurance funds.
• To manage, evaluate, and monitor investment portfolios of these funds which form an integral part of the investment process thus ensuring superior risk-adjusted return of investments and effective portfolio diversification.
• To formulate strategies and advise the clients on any equity investment related matters to maximize the portfolio return and overall yield.
• To construct portfolio model and investment strategy for equity investment, consistent with goals established for all funds under management.
• To continuously enhance and develop the equity investment model via thorough research to optimize the Investment return and capitalize on any investment opportunities for the benefit of the client.
• To Initiate stock ideas and communicate them to the team members i.e., all portfolio managers, research analysts and CIO.
• To collaborate with central dealer to ensure efficient trade execution with the view of securing better transaction prices than market average.
• As a member of the Investment Committee (IC), to participate in and adhere to decisions taken at IC meetings.

Qualifications
• Bachelor’s degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
• At least 2-3 years’ experience in Fund Manager, preferably in financial industry
• Knowledge of an Asset Management Company will be an advantage.
• Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking and presentation skills
• Proficiency in English and Microsoft office.
• Having a CFA and FM License is preferable.
สมัครตำแหน่งนี้

Job description
• Assist on team management, including Fund Operations, Fund Registrar and Fund Support.
• Ensure the completeness of all routine processes for all related functions.
• Advice and implement process to comply with regulation & industry best practice.
• Assist on Operation’s policy and procedure implementation.
• Engage in all operations related projects and participate in related committees.

Qualification
• Master’s degree on Accounting or Finance
• 5-7 years of experience in Fund Operations, Fund Registrar, Fund Support, Dealer, or related fields in fund management industry
• Familiar with Fund Connext, FINNET, Bonanza, Bloomberg Terminal, or any front-office/back-office system for fund management is preferred.
• Strong analytical and problem-solving skills together with good interpersonal, negotiation and presentation skills
• Be able to work in dynamic and fast-paced environment.
• Good command in both Thai and English

สมัครตำแหน่งนี้

Job description
• Communicate with all related parties in project from management to working team and ensure that project will progress and complete on timeline.
• Understand, prepare, and analyze business, functional or system requirements and prioritize critical findings from business team and translate them into functional or system requirements and communicate with information technology team or third-party vendor to find the practical and measurable solutions to improve business operations.
• Coordinate between business or product team, information technology team and third-party vendor to initialize the new systems and enhancement the existing systems related to Enterprise Data Platform
• Monitor and track the overall transformation project milestones with progress and report to the management committee.
• Analyze key improvement opportunities or major vulnerable point and develop, test and implement suitable technology or digital solutions such as the Robotic Automation Process (RPA) to optimize operation capabilities and minimize error in process.

Qualification
• Bachelor's / master’s degree on Business, Finance, Computer Engineering, Information Technology, Computer Science or Operation Management
• 1 year of experience as business analyst/data functional analyst for data platform or digital products related projects
• New graduates are also welcome.
• Strong project management, analytical and problem-solving skills together with good interpersonal, negotiation and presentation skills
• Knowledge of Visual Basic Application (VBA), SQL, cloud-based data platform, BI reporting tools or Power Automation is a plus.
• Experience in project management tools like Microsoft Planner or Trello is a plus.
• Be able to work in dynamic and fast-paced environment.
• Good command in both Thai and English

สมัครตำแหน่งนี้