กองทุนรวม บลจ. ชั้นนำ

การลงทุนในกองทุนรวมนั้นเปรียบเสมือนการให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาช่วยดูแลเงินลงทุนของเรา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะจัดสรรการลงทุนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายของกองทุนรวม ประกอบกับการลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูง ทำให้ผู้ลงทุนมีสามารถกระจายการลงทุนได้ง่ายกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ โดยตรง


XSpringAM จึงให้บริการการลงทุนกองทุนรวมในลักษณะ Open Architecture ซึ่งครอบคลุมกองทุนรวม ที่คัดสรรมาจากจากบลจ. ชั้นนำกว่า 17 แห่ง ด้วยนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนรวมผสมโดยมีทั้งนโยบายการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรังสรรค์การลงทุนได้หลากหลายและสอดคล้อง กับเป้าหมายการลงทุนในชีวิต


โดยมีกองทุนให้เลือกกว่า 400 กองทุน จาก 17 บลจ. ชั้นนำ