ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน


ท่านสามารถขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำรายการซื้อ ขาย หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน Streaming Fund+ Mobile Application เป็นแอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวม ใช้งานง่าย สามารถเช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม ดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ Login สะดวกด้วย Username เดียวกันกับแอปพลิเคชันเทรดหุ้นและอนุพันธ์อันดับ 1 Streamingให้คุณเข้าถึงกองทุนรวม ได้ทุกที่ทุกเวลา Streaming Fund+ สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกบนระบบปฏิบัติการ ISO และ Androidจุดเด่นของโปรแกรม

  1.หลากหลายกองทุน พร้อมให้ซื้อขายได้ในแอปพลิเคชันเดียว

  2. ส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมที่มีผลในวันทำการปัจจุบัน หรือตั้งคำสั่งล่วงหน้าได้

  3. สะดวกด้วย Login เดียว ทั้งกองทุนรวม หุ้น และอนุพันธ์

  4. Single Sign-On (SSO) กับแอปพลิเคชัน Streaming

  5. รองรับเครื่อง iPhone และ iPad ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS เวอร์ชั่น 9.0 เป็นต้นไป

  6. รองรับเครื่อง Android ที่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์เวอร์ชั่น 5.0 เป็นต้นไป

  7. คู่มือการใช้งาน Streaming for fund ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 3 ช่องทางคือ

 • บลจ.เอ็กซ์สปริง
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Streaming for Fund Mobile Application )
 • โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม คำสั่งซื้อขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อให้ตรงกับในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมกับทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 13.00 น. หรือ 15.30 น.(ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละกองทุน)การซื้อหน่วยลงทุน

 • การซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
 • หากท่านชำระเงินด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายโดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด .." หรือ"บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เอ็กซ์สปริง" และนำฝากภายในเวลาปิดรับเช็ค Clearing ของแต่ละธนาคาร
 • หากท่านต้องการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากรนาคาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-030-3730 เพื่อติดต่อขอรับหมายเลขบัญชีสำหรับธนาคารที่ท่านต้องการ
 • ท่านจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน(หรือรายไตรมาสสำหรับท่านที่ลงทุนเฉพะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว)เป็นหลักฐานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมของเรา
 • ท่านสามารถเลือกออก Passbook แทนการรับหนังสือรับรองสิทธิและรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือนการขายคืนหน่วยลงทุน
 • การขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ

 • หากท่านทำรายการขายคืนหน่วยลงทนแล้ว จำนวนยอดหน่วยลงทนในบัณชีกองทนคงเหลือของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือในกองทุนนั้นทั้งหมดผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนฯ

 • กองทุนแต่ละประเภทมีกำหนดที่จะชำระเนค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่ต่างกันกรุณาศึกษาข้อกำหนดของแต่ละกองทุนเพื่อรับทราบวันที่ท่านจะได้รับเงินค่าขายคืนอีกครั้งโดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน

การขายคืนหน่วยลงทุน

 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม "คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" (Redemption Order) และลงลายมือชื่อในช่อง"ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน" (กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาต้องลงลายมือชื่อด้วย)
 • นำส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นได้ที่ บลจ.เอกซ์สปริง หรือตัวแทนขายด้วยตนเองหรือจัดส่งทางอี่เมลส์ [email protected] หรือโทs.02-030-3730 (ส่งต้นฉบับภายใน 7 วัน)ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30 น
 • รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นำเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับค่าขายคืนตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวน