การสมัครตัด ATS


ธนาคารไทยพาณิชย์
บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ(Automatic Transfer System - ATS)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่า ซื้อ - ขายกองทุน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุโดยระบบ ATS จะใช้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายกองทุน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


การใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการ ต่อไปนี้
 1. เลือกเมนู"ธุรกรรมของฉัน"
 2. เลือกเมนู"สมัครการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ"
 3. ศึกษาเงื่อนไขแบะกด"ยอมรับ"
 4. เลือกการใช้บริการตัดเงินและเลือกผู้บริการ
 5. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"
 6. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"


วิธีการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถสัมครใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้แก่ BBL SCB

ธนาคารกรุงเทพ
บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ(Automatic Transfer System - ATS)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่า ซื้อ - ขายกองทุน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุโดยระบบ ATS จะใช้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายกองทุน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


การใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการ ต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู"ธุรกรรมของฉัน"
 2. เลือกเมนู"สมัครการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ"
 3. ศึกษาเงื่อนไขแบะกด"ยอมรับ"
 4. เลือกการใช้บริการตัดเงินและเลือกผู้บริการ
 5. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"
 6. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"

วิธีการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถสัมครใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้แก่ BBL SCB

ธนาคารกรุงไทย
บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ(Automatic Transfer System - ATS)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่า ซื้อ - ขายกองทุน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุโดยระบบ ATS จะใช้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายกองทุน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


การใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการ ต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู"ธุรกรรมของฉัน"
 2. เลือกเมนู"สมัครการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ"
 3. ศึกษาเงื่อนไขแบะกด"ยอมรับ"
 4. เลือกการใช้บริการตัดเงินและเลือกผู้บริการ
 5. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"
 6. ระบุข้อมูลให้ถูกต้องและกด"ตรวจสอบข้อมูลของฉัน"

วิธีการใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีอัติโนมัติเพื่อดำเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถสัมครใช้บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้แก่ BBL SCB

ธนาคารกสิกรไทย
บริการตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ(Automatic Transfer System - ATS)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่า ซื้อ - ขายกองทุน ผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าระบุโดยระบบ ATS จะใช้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายกองทุน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


สมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) บัญชีธนาคารกสิกรไทย ได้ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ใช้เวลา 7 –14 วันทำการ)

• กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบเอกสาร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ระบุหมายเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ตามลายมือชือที่ให้ไว้กับธนาคารบนสำเนาทุกฉบับ

หมายเหตุ : หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110