ประกาศกองทุนEASTSPRING แจ้งการปรับปรุงการคำนวณตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม จำนวน 33 กองทุน ES-GF-A, TMBUSO 23/02/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBGPLUS และ SCBGINR ครั้งที่ 2/2567 SCBGPLUS, SCBGINR 23/02/2024
ONEAM ประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-GLOBFIN-RD) ONE-GLOBFIN-RD 23/02/2024
ONEAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP) ONE-PROP 23/02/2024
KASSET ประกาศเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 (KTFT6) ตั้งแต่ 27/02/2024 KTFT6 23/02/2024
MFC MFC : (Revised) ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนและช่วงวันพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567(แก้ไขวันปิดสุมด 12เมย.เป็น 17เมย.67) M-MIDSMALL-D, M-MIDSMALL-SSF, M-MEGA-D, MTF-SSF, MTF-SSFX, ... 21/02/2024
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MKAI6S9 MKAI6S9 21/02/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-PROPIN-R) ASP-PROPIN-R 20/02/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-CHINABOND-R) ASP-CHINABOND-R 20/02/2024
ASSETFUND ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดจ่ายปันผล : ASP-SC-UI-D) ASP-SC-UI-D 20/02/2024
KWIAM การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :KWI VIETNAM KWI VIETNAM 20/02/2024
KASSET ระกาศเสนอขายกองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-TNZ-A(A)) K-TNZ-A(A) 20/02/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBAPLUS และ SCBWINR ครั้งที่ 2/2567 SCBAPLUS, SCBWINR 19/02/2024
KTAM บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO KTGOV6M16, KT-TECHNOLOGY-A, KT-TECHNOLOGY-SSF 19/02/2024
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YB (ES-JPNBRCR1YB) ES-JPNBRCR1YB 19/02/2024
ASSETFUND ประกาศปรับค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M4) ASP-FIXED 6M4 19/02/2024
MFC MFC : นำส่งประกาศการจ่ายเงินปันผล : HIDIV-D HIDIV-D 16/02/2024
EASTSPRING ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ES-GOVCP6M10 ES-GOVCP6M10 16/02/2024
MFC MFC : นำส่งประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน MDIGI1YA MDIGI1YA 16/02/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASPGIPLUS-R) ASPGIPLUS-R 15/02/2024
KTAM แจ้งเลิกโครงการ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2 KTGNEXT2 15/02/2024
KTAM บลจ.กรุงไทย (KTAM) แจ้งเปิดเสนอขาย IPO KTSUPAI65, KTGOV3M16 15/02/2024
MFC MFC : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน MDIGI1YA MDIGI1YA 14/02/2024
SCBAM ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 2/2567 SCBOPPR, SCBINCR, SCBFINR, SCBWIPR 14/02/2024
MFC MFC : ประกาศการจ่ายเงินปันผล DE-1, HI-DIV, M-ACTIVE, M-MULTI, MUBOND DE-1, HIDIV-D, HIDIV-SSF, M-ACTIVE, M-MULTI-D, ... 13/02/2024
MFC MFC : ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) : HIDIV-AR HIDIV-AR 13/02/2024
MFC ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : HI-DIV HIDIV-D 13/02/2024
MFC MFC : การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MIF, MIF-LTF, M-SUKUK MIF-G, MIF-LTF, M-SUKUK, MIF-PVD, MIF-U, ... 12/02/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม KF-INCOME 12/02/2024
ASSETFUND ประกาศ ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 (ASP-CPGOV 6M1) ASP-CPGOV 6M1 12/02/2024
SCBAM ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBEUEQ และ SCBGEQ SCBEUEQ, SCBGEQ 09/02/2024
KWIAM วันเสนอขาย/ รับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Rollover 6 เดือน) KWI GOV6M1 09/02/2024
EASTSPRING ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M11 ES-GOVCP6M11 09/02/2024
MFC MFC : ขอนำส่ง Update ตารางวันหยุดกองทุนต่างประเทศ ปี 2024 (เพิ่มกองM-USTBILL) M-USTBILL 08/02/2024
ASSETFUND ประกาศเพิ่มเติมวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จำนวน 3 กองทุน ASP-BRIC, ASP-CHINA, ASP-GOLD 08/02/2024
KTAM แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด จำนวน 2 กองทุน KSLTF-A, KSLTF-L, KSRMF 08/02/2024
ASSETFUND ประกาศ เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 (ASP-CPGOV 6M1) ASP-CPGOV 6M1 07/02/2024
ASSETFUND ประกาศเปลี่ยนวันเริ่มเปิดทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-INDO-UI) ASP-INDO-UI 06/02/2024
ASSETFUND ประกาศ ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M5) ASP-FIXED 6M5 06/02/2024
ASSETFUND การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ASP-AAA-R) ASP-AAA-R 05/02/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFAINCOM-R 05/02/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 มกราคม พ.ศ. 2567 : K-EUSAGE K-EUSAGE 05/02/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 มกราคม พ.ศ. 2567 กองทุน K-USA-A(D) K-USA-A(D) 05/02/2024
MFC MFC : ปรับปรุงวันหยุดกองทุนต่างประเทศของกองทุน MCHINA, I-ASEAN STAR 10 และ MDIVA MCHINAGA, MCHINAGD, MCHINAIA, MCHINAPVD, MCHINASSF, ... 05/02/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 มกราคม พ.ศ. 2567 กองทุน K-SIA, K-GEMO, K-GPROP-A(D) K-ASIA, K-GEMO, K-GPROP-A(D) 05/02/2024
KSAM ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 2/2567ของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ รับซื้อคืนอัตโนมัติ KFMINCOM-R 05/02/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 มกราคม พ.ศ. 2567 กองทุน K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) K-EUROPE-A(D), K-GHEALTH(UH), K-GHEALTH, K-INDIA-A(D) 01/02/2024
KASSET ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุน K-VALUE, RFK4 XD 31 มกราคม 2567 K-VALUE, RKF4 01/02/2024
ASSETFUND ประกาศวันเปิดเสนอขาย และวันเปิดทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-INDO-UI) ASP-INDO-UI 01/02/2024
MFC MFC : ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนและช่วงวันพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2567 MFX, MGAG, MGAPVD, RRF1, HAPPY D5, ... 31/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-CHINA RMF 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTFIX-1Y3Y 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT25/75RMF 30/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSIV3M2 30/01/2024
ONEAM ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ 1 (ONE-GO1) ONE-GO1 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-BOND RMF 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-Ashares RMF 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-WTAI RMF 30/01/2024
MFC MFC : ประกาศครบอายุกองทุน MSI14AI MSI14AI 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-CLIMATE RMF 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSET50RMF 30/01/2024
ASSETFUND ประกาศ เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M5) ASP-FIXED 6M5 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSIV6M1 30/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSIV3M3 30/01/2024
ASSETFUND ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล (ASP-SC-UI-D) ASP-SC-UI-D 30/01/2024
ASSETFUND ประกาศแก้ไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ASP-SC-UI-R) ASP-SC-UI-R 30/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTFIX3M3 30/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTFIX3M2 30/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTFIX3M1 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KTSIV6M2 30/01/2024
KTAM ข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) KT-CHINA-A 30/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-TMT6 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-AGRIANDFOOD 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTPLUS 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-CSBOND-A 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-EMEQ-A 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-WEQ RMF 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTF23 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-ENERGY 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-GEQ-A 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KT-AASIA-A 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-INDIA-A 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSE-LTF-L 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTF24 29/01/2024
KTAM รายงาน 6 เดือน KTSUPAI3Y1 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSIV3M1 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-PRECIOUS 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี EBANK 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-PROPERTY RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-HiDiv RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTEF-RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-BRAIN RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-ESG RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-VIETNAM RMF 29/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT-PIF RMF 26/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KT25/75-A 26/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTMUNG-RMF 26/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTMEE-RMF 26/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSRI-RMF 26/01/2024
KTAM รายงานประจำปี KTSUK-RMF 26/01/2024