ผู้สนับสนุนการขายธนาคาร


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2305-9000

โทรสาร. 0-2677-7121

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-663-9000

โทรสาร.


บริษัทหลักทรัพย์


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

โทร. 0-2695-5000

โทรสาร. 0-2695-5353

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทร. 0-2949-1999

โทรสาร. 0-2949-1001

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2695-7000

โทรสาร. 0-2646-1112

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2697-3878

โทรสาร. 0-2627-3880

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2697-3878

โทรสาร. 0-2627-3880

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2659-8215

โทรสาร. 0-2263-2805

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 02 820 0100

โทรสาร.

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2684-8737

โทรสาร. 0-2259-0284

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2305-9000

โทรสาร. 0-2305-9505

บริษัทหลักทรัพย์ CGS - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2627-3100

โทรสาร. 0-2263-2064

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2205-7200

โทรสาร. 0-2205-7171

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2217-8888

โทรสาร. 0-2217-8880

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2618-1022

โทรสาร. 0-2618-1030

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2638-5000

โทรสาร. 0-2265-0979

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2632-1700

โทรสาร. 0-2618-1700

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2658-9234

โทรสาร. 0-2658-9245

บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2862-9797

โทรสาร.

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2658-8888

โทรสาร. 0-2658-8565

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-648-1111

โทรสาร.


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด

โทร. 0-2680-5061

โทรสาร. 0-2658-5620

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด

โทร. 02-660-6677

โทรสาร. 02-660-6678


อื่นๆ


บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

โทร. 0-2861-5508

โทรสาร.

บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลส์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

โทร. 0-2-223-2288

โทรสาร. 0-2-223-1333

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-648-3500

โทรสาร.