กองทุนส่วนบุคคล


กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร ?

กองทุนส่วนบุคคล คือ กองทุนที่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มอบหมายให้บริษัทจัดการหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ ด้วยความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุนเกี่ยวกับ นโยบายการลงทุน เป้าหมายทางการเงิน ความต้องการ ผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุน โดยจัดทำสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ลงทุน

คุณสมบัติของนักลงทุน

การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลอาจมาจากผู้ลงทุนประเภท “บุคคลธรรมดา” หรือ “นิติบุคคล” ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีสัญชาติไทยทั้งหมด หรือเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้น (กองทุนรวมจึงมีสัญชาติตามสัญชาติของผู้ลงทุน จึงไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ จากนักลงทุนไทยร่วมกับนักลงทุนต่างชาติ) อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

กองทุนส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและองค์กรต่างๆ

ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โครงสร้างของกองทุนส่วนบุคคล

private_funds_05.png


นโยบายการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล

เนื่องจากกองทุนส่วนบุคคล เป็นการจัดการกองทุนภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทจัดการ ทำให้กองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย และผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามต้องการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ก่อนว่าจ้างผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทจัดการจะขอข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับฐานะการเงิน ภาระทางการเงิน เวลา การลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อให้ทราบสถานะของลูกค้า (Know your customer) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า (Suitability) ก่อนกำหนดนโยบายการลงทุน . ยกตัวอย่างนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ

นโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารหนี้อื่นๆ สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตราสารทุน ผลตอบแทนที่คาด
คาดหวังผลตอบแทนน้อยที่สุด (Conservative) 80-100% 0-20% สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
คาดหวังผลตอบแทนปานกลาง (Moderate) 40-60% 40-60% คาดหวังผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง อนุรักษ์นิยม
คาดหวังผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง (Aggressive) 0-20% 80-100% สูงกว่านโยบายการลงทุนแบบ Aggressive

คาดหวังผลตอบแทนน้อย

ความเสี่ยงต่ำ(Conservative)

คาดหวังผลตอบแทนปานกลาง

ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate)

คาดหวังผลตอบแทนสูง

ความเสี่ยงสูง (Aggressive)ตราสารหนี้ และตราสารที่มีลักษณะคล้ายตราสารหนี้
ตราสารทุน และตราสารที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน


ภาระภาษีของกองทุนส่วนบุคคล

เสียภาษีในอัตราปกติตามประเภทของผู้ลงทุนและลักษณะของตราสารที่ลงทุน

กองทุนส่วนบุคคลต่างจากกองทุนรวมอย่างไร?

ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลไม่ได้จัดสรรเป็นหน่วยลงทุนเหมือนกองทุนรวม ผู้ลงทุนเพียงแต่นำเงินลงทุนที่มีอยู่ไปให้บริษัทจัดการวางแผนและบริหารการลงทุนตามความเหมาะสมของตนเอง ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือกองทุนจึงเป็นของผู้ลงทุน ชื่อเจ้าของทรัพย์สินคือชื่อของนักลงทุน แต่จะมีการระบุชื่อบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนได้รับการจัดการโดยบริษัทจัดการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลอาจต้องเสียภาษีในฐานะเจ้าของ (ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้) เช่น หากเป็นบุคคลธรรมดาและกองทุนส่วนบุคคลให้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องเสียภาษีตามปกติ (แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมเมื่อนำเงินไปลงทุนและได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี)

ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรมีความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความเข้าใจในนโยบายการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนนำเสนอ และสามารถร่วมกันกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้


ประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

  • เพิ่มโอกาสการลงทุนโดยตรงมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง และการลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนโดยตรง โดยใช้ทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพในการคัดเลือกและจัดสรรเงินลงทุนให้กับผู้ลงทุน
  • มีความเป็นส่วนตัว และคล่องตัวกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนดนโยบายร่วมกับผู้จัดการกองทุน และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการ และสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลา (ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น)
  • สามารถดูรายละเอียดการลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เสมือนลงทุนด้วยตัวเอง
  • บริษัทจัดการจะหาโอกาสในการลงทุนในตราสารใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงอยู่เสมอ เช่น ตราสารที่เสนอขายในตลาดแรก เป็นต้น
  • มีอำนาจต่อรองมากขึ้นจากการจัดการกองทุนรวม
  • ลดภาระการติดต่อสถาบันการเงิน ติดตามข่าวสารและบริหารจัดการตนเอง

ติดต่อ

ฝ่ายการตลาดกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์เอส สปริง จำกัด
โทร. 02-030-3730
fund