ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน -3.91 -2.30 -9.70 -12.26 2.74 -2.65 0.32 3.06
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) -3.62 -1.08 -11.39 -16.00 0.43 -0.71 3.84 7.15
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.73 9.76 9.97 10.19 10.77 14.35 13.80 16.62
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 11.28 11.32 11.72 11.99 11.41 16.57 14.39 18.34

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
กองทุน 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 23.55 3.84 N/A
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 19.12 -11.23 23.85 8.61 -8.08 4.29 -5.24 17.67 3.53 N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.14 13.53 13.91 0.00 13.04 9.20 23.85 11.48 11.01 N/A
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 N/A

กราฟราคาย้อนหลัง

หมายเหตุ

  • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
  • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
  • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ