มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

EP-LTF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
EP-LTF 23/02/2567 10,950,480.36 16.9459 16.9460 16.9035 ... -0.42

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

X-EQRMF
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-EQRMF 23/02/2567 4,131,191.38 16.2831 16.2832 16.2831 ... -0.42

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

X-SEQS
ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
X-SEQS-RD 23/02/2567 1,853,895.27 10.2335 10.3431 10.2335 ... -1.07
X-SEQS-RA 23/02/2567 60,958.38 9.8837 9.9896 9.8837 ... -1.07
X-SEQS-ID 23/02/2567 4,226,886.55 10.4317 10.4318 10.4317 ... -1.07
X-SEQS-IA 23/02/2567 10,891,056.83 10.4431 10.4432 10.4431 ... -1.07
X-SEQS-DSSF 23/02/2567 385,468.91 9.9716 9.9717 9.9716 ... -1.07
X-SEQS-ASSF 23/02/2567 556,285.38 9.9917 9.9918 9.9917 ... -1.07

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ