กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

XSpringam Equity RMF

X-EQRMF

15.8667

... -0.13

ณ วันที่ 19/07/2567

รายละเอียด


  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจายความเสี่ยง มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง โดยเฉพาะในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กควบคู่ไปกับหุ้นขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับ


  • บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้

วัตถุประสงค์


  • เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่อง ระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

นโยบายการลงทุน


  • กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ระดับความเสี่ยง

1 2 3 4 5 6 7 8 8+
เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ