ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (cumulative)

X-SEQS-IA

10.1371

... +1.99

ณ วันที่ 22/04/2567

การซื้อขายหน่วยลงทุน


หัวข้อ รายละเอียด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 3,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 100,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น.
วันทำการขาย ทุกวันทำการ ก่อน 14.00 น.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย


หัวข้อ รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการขาย ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า 1.0700%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)


หัวข้อ รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาส้มพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน


หัวข้อ รายละเอียด
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ